Hållbarhets- och miljöpolicy

Hållbarhetspolicy

  • Werksta bidrar till hållbar utveckling genom att öka medvetenheten kring hållbar utveckling och minimera verksamhetens negativa påverkan på miljön.
  • Werksta strävar efter en säker, jämlik och mångsidig arbetsplats med engagerade och motiverade medarbetare.
  • Utifrån FN:s globala mål kräver Werksta att leverantörerna följer befintliga uppförandekoder och beaktar dessa vid inköp och upphandlingar åt företaget.

Miljöpolicy

  • Werksta arbetar systematiskt och aktivt med att identifiera och minska miljöpåverkan.
  • Werksta följer som minimum de lagkrav som är relevanta för verksamheten och strävar alltid efter att förbättra sig.
  • Vissa aktiviteter är särskilt reglerade för företagets större verkstäder. Werksta har ändå valt att tillämpa samma nivå av egenkontroller och rutiner på samtliga enheter.

3 God hälsa och välbefinnande

Vi kompromissar inte med våra medarbetares säkerhet och arbetsmiljö.

5 Jämställdhet

Vår vision är att vara en attraktiv arbetsplats för alla. För oss är det en självklarhet med jämställdhet och mångfald och vi är en arbetsplats där alla behandlas lika.

7 Energiförbrukning

Vi utforskar befintliga och nya alternativ för att minska energiförbrukningen för våra produkter och tjänster.

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vi arbetar med en hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt genom rättvisa löneprocesser med målet att eliminera löneskillnader baserat på kön, ras eller etnicitet.

12 Hållbar konsumtion och produktion

Vi reparerar hellre än ersätter och har mätbara mål för förbättrad miljöprestanda och resursutnyttjande avseende energi, vatten, avfall och material som konsumeras och bearbetas i vår verksamhet.

13 Bekämpa klimatförändringarna

Vi strävar efter att kontinuerligt minska vårt eget koldioxidavtryck och förbättra energieffektiviteten samt minska utsläppen av växthusgaser.